I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Jana Javůrková

IČ: 08058474

DIČ:

se sídlem: Milady Horákové 396/33, 170 00 Praha 7

kontaktní údaje: Milady Horákové 396/33, 170 00 Praha 7

e-mail: jana@janajavurkova.cz

telefon:

web: www.janajavurkova.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.janajavurkova.cz (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Prodej a zaslání elektronických knih

Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

1. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu, zaslání tzv. „elektronické knihy“ poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP. Elektronickou knihou (dále jen „e-kniha“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.janajavurkova.cz, které provozuje.

2. Zasláním elektronické knihy se rozumí zaslání e-knihy v příloze emailu poskytnutém při objednávce a po zaplacení zálohové faktury.

3. Uživatel bere na vědomí, že čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.

4. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.

5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

6. Kupující není oprávněn e-knihy ani jejich části dále distribuovat nebo kopírovat.

7. Kupující je oprávněn tisknout e-knihy nebo jejich části za účely soukromého využití, za podmínek respektujících autorská práva a práva duševního vlastnictví.

IV. Prodej a zaslání fyzického zboží

1. Uživatelem této služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

2. Službou se rozumí úplatné zaslání kupujícím zvoleného fyzického zboží nabízeného prodávajícím, po provedení objednávky, uzavření kupní smlouvy a řádné platbě na účet prodávajícího a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.

3. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.janajavurkova.cz, které provozuje.

V. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí platby předem na účet. Pokud nebude dohodnuto individuálně s nakupujícím. Dodávky jsou uskutečňovány pokud je zboží skladem. Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné.

2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami www.janajavurkova.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost elektronickou či papírovou formou nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

VI. Práva a povinnosti nakupujícího

1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

3. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné), za splnění následujících podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, DVD) nesmí být vizuálně znehodnoceno.

4. Reklamace z důvodů poškození přepravou má objednávající za povinnost dát písemně na vědomí ihned po obdržení zboží jak přepravní službě, tak i www.janajavurkova.cz, avšak nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží.

5. Nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: Jana Javůrková, Milady Horákové 396/33, 170 00 Praha 7

VII. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“.

4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky ve formě faktury za objednané zboží na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

VIII. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu

je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IX. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1830260017/3030, vedený u Air Bank, bezhotovostně platební kartou

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

11. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy – o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy – o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu – o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, – o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, – o dodávce novin, periodik nebo časopisů, dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, – v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

XI. Konzultace, kurzy a semináře

Tato část VOP upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Klientem vznikající ze smluv o Poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese www.janajavurkova.cz (dále jen „webová stránka“).

1. Vvymezení pojmů

Poskytovatel – poskytovatelem se rozumí fyzická osoba, provádějící lektorskou a poradenskou činnost objednanou klientem Klient – Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objednala, uhradila a absolvovala vybranou službu. Pokud se tyto osoby liší, Klientem se vždy rozumí osoba, která kurz, konzultaci nebo seminář uhradila (dle

výpisu z účtu či dokladu o zaplacení). Služba – službou je míněna kurz, seminář či konzultace poskytovatele, konaná v předem avizovaných či dohodnutých prostorách a čase, zveřejněných na webových stránkách Poskytovatele, v případně konzultace telefonickou nebo emailovou dohodou. Cena – částka v Kč za danou službu uvedena na webových stránkách Poskytovatele.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Rezervace služby – rezervaci provádí Klient přes webové stránky Poskytovatele, emailem či telefonicky. Klient musí při rezervaci uvést své pravé jméno, příjmení a emailovou adresu a/nebo telefonický kontakt. Rezervace se poté stává závaznou. Osobní údaje uvedené při rezervaci služby je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem při rezervaci jsou Poskytovatelem považovány za správné. Potvrzení rezervace – po odeslání či vytvoření rezervace obdrží Klient emailem či telefonicky potvrzení o rezervaci, informace k dané službě

3. Způsob platby za službu

a. Kurz, seminář – po odeslání rezervace obdrží Klient od Poskytovatele emailem potvrzení o rezervaci, informace k dané službě a výzvu k úhradě zálohové faktury. Zálohu / cenu služby uhradí převodem na účet.

b. Telefonická / osobní konzultace – po odeslání rezervace emailem či telefonickém vytvoření rezervace obdrží Klient od Poskytovatele emailem či telefonicky potvrzení o rezervaci. Platba probíhá převodem na účet po skončení konzultace.

4. Storno podmínky – pokud Klient nemůže službu využít v původně vybraném termínu, může si po dohodě vybrat jiný termín bez jakékoli sankce.

V případě, že službou je kurz nebo seminář a že jiný termín Klient nevyužije, bude Poskytovatel postupovat takto:

a. Zruší-li Klient svou rezervaci do 2 pracovních dnů před termínem konání služby, bude mu vráceno 100% zálohy.

b. Zruší-li Klient svou rezervaci po výše uvedeném termínu, není možné zálohu vrátit.

5. rušení konání kurzu – z důvodu nedostatečného naplnění kapacity přednášky, ze zdravotních či jiných závažných důvodů či zásahem vyšší moci může Poskytovatel zrušit konání přednášky. Klienti budou o zrušení

informování v nejkratším možném čase a bude jim vráceno 100% uhrazené zálohy, a to převodem na účet.

6. Poskytovatel není povinen uzavřít s Klientem Smlouvu (odmítnout rezervaci služby), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně obchodních podmínek) či z jiných závažných důvodů.

7. Ochrana osobních údajů

a. Klient, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, bydliště a další osobní údaje, které uživatel uvede při rezervaci či dalších úkonech souvisejících s využitím Služby (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

b. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu v osobních údajích.

c. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

d. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

XII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XIII. Osobní údaje

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi

smluvními stranami. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

XIV. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

á na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2021